Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Fineman A/S

Hvis du afgiver ordren inden kl. 14.30 på en hverdag, sender vi din ordre af sted samme dag, hvis varen er på lager.
Når du afgiver en ordre i webshoppen inden kl. 14.30 på en hverdag, sender vi din ordre af sted samme dag, hvis varen er på lager. 

Anvendelse
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang der ikke foreligger modstående skriftlig aftale imellem Fineman A/S (”Fineman”) og modtageren af Finemans ydelser (”Kunden”)

Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget ved en leverance af ydelser fra Fineman er nærværende salgs- og leveringsbetingelser, samt hvad imellem Fineman og Kunden i øvrigt måtte foreligge af skriftlige aftaler og bekræftelser, herunder eksempelvis

 • Ordre eller tilbud
 • Ordrebekræftelse eller accept
 • Produkspecifikationer
 • Leveringsplaner
 • Korrespondance
 • Mødereferater

Krav til produkters specifikationer og ydeevne, såvel i relation til enkelte produkter som disses funktion i samspil med andre produkter, kan kun påberåbes overfor Fineman såfremt Fineman udtrykkeligt har tilkendegivet eller tiltrådt disse.

Levering og forsendelse
Enhver fysisk vare, der skal leveres af Fineman, leveres DAP (Incoterms 2020). Forsendelse sker med GLS eller dertil svarende forsendelsesmetode, og udgifter hertil opkræves specificeret hos Kunden.

Betalingsbetingelser
Netto kontant. Fineman yder i visse tilfælde efter anmodning kredit, men forbeholder sig adgang til at nægte kredit uden grund.
Medmindre andet aftales eller angives af Fineman, er alle opgivne priser i DKK eksklusive moms. Ved restancer påligner Fineman renter i henhold til Renteloven med 1,5% pr. måned.

Ejendomsforbehold
Enhver ydelse leveret af Fineman forbliver Finemans ejendom, indtil den fulde købesum for ydelsen er er lagt, herunder forsendelsesomkostninger samt eventuelle morarenter og inddrivelsesomkostninger.

Returvarer
Varer tages generelt ikke retur. Efter forudgående aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordre på lagervarer mod returnering i uåbnet original emballage. Ordre på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur. Returvarer modtages ikke uden forudgående skriftlig aftale med Fineman. Ved returnering ifølge skriftlig aftale, skal følgende forudsætninger være til stede:

 • Produktet er indkøbt hos Fineman indenfor de sidste 5 dage.
 • Produktet er i original uåbnet emballage og i fuld salgbar stand.
 • Der er ikke klæbet tape eller skrevet på emballagen.

I tilfælde af at dette ikke er overholdt foretager Fineman kreditering med fradrag af 15% af fakturaværdien. Godkendte returnerede varer krediteres til gældende dagspriser. For at Fineman kan yde en optimal service med hensyn til korrekt og hurtig returnering eller ombytning af produkter er det nødvendigt at følgende regler overholdes:

Kontakt support via e-mail: support@fineman.dk, eller udfyld formularen på vores hjemmeside: https://www.fineman.dk/service-support/ for at få et RMA nummer
Send produktet til: Fineman A/S, Walgerholm 11, 3500 Værløse, Att.: ”RMA nummer”
Produktet skal være Fineman i hænde senest 14 dage efter udlevering af RMA nummer; overholdes dette ikke, bortfalder returretten.

Modtagelse
Kunden er pligtig straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede varer. Såfremt Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks og uden ugrundet ophold give Fineman skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandring eller indgreb i det leverede uden Finemans skriftlige samtykke, fritages Fineman for enhver forpligtelse.

Fineman kan, efter modtagelsen af en eventuel reklamation, bede køber returnere den angiveligt mangelfulde vare for købers regning og risiko til Fineman i original emballage. Fineman forbeholder sig retten til at teste varer, der er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer Fineman, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med fejl og/eller mangler, vil dette produkt blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt testtid. Prisen for dette er pr 1/1-2022 kr. 750,00 ekskl. moms pr. påbegyndt time. Fineman kan frit vælge at afhjælpe fejlen og/eller manglen ved reparation, foretage omlevering med et mindst tilsvarende produkt eller kreditere køber produktet til gældende dagspris på reklamationstidspunktet.

Leverancer
Ved leverancer af mere komplekse ydelser, bestående af flere forbundne komponenter (”løsningssalg”), afholdes efter nærmere aftale afleveringsforretning inden 7 dage efter (endelig) leverance. I denne forbindelse udfærdiges afleveringsrapport, der tiltrædes af såvel Fineman som Kunden, og hvoraf eventuelle reklamationer skal fremgå. Fineman er berettiget til at foretage afhjælpning, og Kunden modtager i så fald et tilsvarende produkt til låns medens afhjælpning pågår.

Såfremt Fineman afstår fra afhjælpning eller afhjælpning er forgæves, krediterer Fineman den pågældende defekte vares fulde værdi. Kunden kan bortset herfra ikke hæve købet af nogen ydelse, hverken vedrørende en mangelfuld ydelse eller vedrørende en ydelse/ydelser forbundet med en mangelfuld ydelse/ydelser.

Udlån af varer
Produkter kan i visse tilfælde udlånes til afprøvning i en nærmere aftalt periode. Udlån sker for lånerens risiko, indtil det lånte er leveret tilbage til Fineman. Returneres det udlånte ikke i original og salgbar emballage, inden 5 dage efter udlånsperioden er udløbet, faktureres det udlånte af Fineman A/S.

Ansvarbegrænsning
Finemans erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Fineman hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Fineman er uden ansvar for forsinkelser eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Et erstatningskrav overfor Fineman kan ikke overstige fakturabeløbet for det leverede. I alle fald er Finemans ansvar begrænset til kr. 10 mio.

Produktansvar
Fineman fraskriver sig, i videst muligt omfang i henhold til gældende retspraksis, produktansvar. Finemans produktansvar er begrænset til direkte tab og Fineman hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. I alle fald er Finemans ansvar for produktansvar begrænset til kr. 10 mio., og tillige som følger:

 • Ingrediens- og/eller komponentskade og tab: kr. 2 mio.
 • Behandling og bearbejdelse: kr. 2 mio.

Force Majeure
Fineman er ikke ansvarlig for leveringsforpligtelser, der ikke kan overholdes i tilfælde af krig, mobilisering, politiske uroligheder, strejke, lock-out, naturkatastrofer, transportvanskeligheder, udeblevne leverancer eller andre forhold der helt eller delvis er uden for Finemans kontrol.

Garanti
Garanti eller tilsvarende indeståelse fra Fineman formodes ikke at foreligge, medmindre en sådan udtrykkeligt og utvetydigt er ydet skriftligt til Kunden.

Reparationer
Alle priser der opgives i forbindelse med reparationer, der ikke er dækket af garanti, er vejledende. Hvis en reparation vil overskride den vejledende pris væsentligt, vil kunden blive orienteret. Samtidigt forbeholder Fineman sig ret til, at returnere produktet til kunden uden at udføre reparationen, hvis kunden ikke accepterer den forhøjede pris.

Salgs- og leveringsbetingelser
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, samt enhver leverance foretaget af Fineman, såvel i relation til aftaleindgåelse som opfyldelse, er undergivet dansk ret. Eventuelle tvister skal indbringes for Retten i Lyngby eller Østre Landsret.