Handelsbetingelser

Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, såfremt andet ikke skriftligt er aftalt parterne imellem.

Priser

Med mindre andet skriftligt oplyses er alle priser i danske kroner og eksklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplyste brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for Fineman A/S.

Forhandleroprettelse

For at blive godkendt forhandler skal du udfylde en ansøgningsformular, hvor din forretning beskrives. For at blive oprettet som forhandler, er det er et krav, at din virksomhed kun har videresalg for øje.

Bestillinger

Bestilling af produkter sker hos salgsafdelingen, hos din forhandlerkonsulent. Bestilling af produkter kan foregå pr. telefon, fax, e-mail eller via vores webshop (www.fineman.dk).

Benyt Fineman A/S varenumre og hav dit kundenummer (telefonnummer) klar ved telefonisk bestilling – det øger leveringshastigheden og minimerer fejlmuligheder. Du får automatisk tildelt et kundenummer ved oprettelse som forhandler. Bestiller du pr. fax eller webshop vil du modtage leveringstid retur, hvis varen ikke sendes i henhold til den ønskede leveringsdato.

Priser og rabatvilkår

Forhandler priser sendes jævnligt pr. e-mail (hvis det ønskes) eller kan aflæses på vores webshop. Forhandlerprisen opnås af alle forhandlere uanset indkøbsvolumen. Samler du dine indkøb hos Fineman A/S, kan du i kraft af højere volumen, opnå yderligere rabat på visse varenumre. Du er altid velkommen til at kontakte vores salgsafdeling, hvis du ønsker at drøfte indkøb, rabatter eller andet. Fineman A/S forbeholder sig ret til prisændringer uden varsel.

Betalingsbetingelser

Fineman A/S betalingsbetingelser er netto kontant/efterkrav. Ved større samhandel kan der søges om kredit. Kreditgivning er afhængig af din virksomheds finansielle status, derfor forbeholder Fineman A/S sig ret til at indhente oplysninger i forbindelse med kreditgivning og afvise krav om kredit uden begrundelse. Bemærk, at Fineman A/S ikke ekspederer nye ordrer ved betalingsrestance. Manglende overholdelse af betalingsbetingelser giver anledning til at kreditaftalen ophæves med omgående virkning og kontant samhandel træder i stedet. Endvidere berettiger Fineman A/S sig ret til at oppebære morarenter fra forfaldsdagen. Morarenter er aftalt til 1.5% pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfalden saldo.

Leveringsbetingelser

Levering sker ab lager på Fineman A/S adresse. Fineman A/S leverer over hele landet med GLS Erhvervspakker. Alle forsendelser pålægges fragtomkostninger i forhold til forsendelsens vægt. Der betales et min. gebyr på. Kr. 95,- pr. vareforsendelse. Ved bestilling via webshop er dette dog kun kr. 55,- pr. vareforsendelse.

Leveringstider er vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor Fineman A/S er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund. Direkte leverancer Fineman A/S tilbyder, uden yderligere omkostninger for dig, at sende varerne direkte til din kunde.

Gælder kun forhandlere med oprettet kreditkonto.

24-timers leverance

Ordrer modtaget inden kl. 16.00 (fredag kl. 15.00), vil blive sendt samme dag, hvis produktet er på lager.

Returvarer

Varer tages generelt ikke retur. Efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordre på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage. Ordre på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur. Returvarer modtages ikke uden forudgående aftale med Fineman A/S. Returnering af produkter, som er fejlbehæftede ved modtagelse (DOA), eller som du fejlagtigt har modtaget inden for 30 dage, kan foretages med fuld kreditering af faktura. Ved returnering, ifølge skriftlig aftale, af produkter af andre årsager, skal følgende forudsætninger være til stede: Produktet er indkøbt hos Fineman A/S indenfor de sidste 5 dage. Produktet er i original uåbnet emballage og i fuld salgbar stand. Der må ikke klæbes tape eller skrives på emballagen. I tilfælde af at dette ikke er overholdt foretager Fineman A/S, kreditering med fradrag af 15% af fakturaværdien. Godkendte returnerede varer krediteres til gældende dagspriser. For at kunne yde dig en optimal service med hensyn til korrekt og hurtig returnering eller ombytning af produkter er det nødvendigt at følgende regler overholdes:

- Kontakt Support via e-mail: support@fineman.dk for at få et RMA nummer.
- Send produktet til: Fineman A/S Walgerholm 11 3500 Værløse Att. ”RMA nummer”

Produktet skal være Fineman A/S i hænde senest 14 dage efter udlevering af returnummer. Overholdes ovenstående ikke, bortfalder returretten. Endvidere er det vigtigt at alle reklamationer over levering, pris m.m. sker umiddelbart efter modtagelse af produkt/faktura. Fineman A/S afviser at modtage pakker, som ikke er returneret korrekt og med gyldigt RMA nummer.

Fejl og mangler

Køber er pligtig straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede varer. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give Fineman skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden Fineman A/S skriftlige samtykke, fritages Fineman A/S for enhver forpligtelse. Fineman A/S kan efter modtagelsen af en eventuel reklamation, bede køber returnere den angiveligt mangelfulde vare for købers regning og risiko til Fineman i original emballage.

Fineman A/S forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del. Fineman A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer Fineman A/S, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med fejl og/eller mangler, vil produktet blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt testtid. Prisen for dette er pr. 1/10-2008 kr. 375,- pr. påbegyndt ½ time.

Fineman A/S kan frit vælge at afhjælpe fejlen og/eller manglen ved reparation, foretaget omlevering med et mindst tilsvarende produkt eller kreditere køber produktet til gældende dagspris på reklamationstidspunktet.

Support

Fineman A/S tilbyder hjælp og teknisk bistand til installationer og afhjælpning af tekniske problemer via e-mail support@fineman.dk Bemærk kun support til vores forhandlere.

Reparationer

Alle priser der opgives i forbindelse med reparationer der ikke er dækket af garanti, er vejledende. Hvis en reparation vil overskride den vejledende pris væsentligt, vil kunden blive orienteret. Samtidigt forbeholder Fineman A/S sig ret til, at returnere produktet til kunden uden at udføre reparationen, hvis kunden ikke accepterer den forhøjede pris.

Udlån af varer

Produkter kan i visse tilfælde udlånes til afprøvning i en nærmere aftalt periode. Returneres varen ikke i original og salgsbar emballage, inden 5 dage efter udlånsperioden er udløbet, faktureres varen af Fineman A/S. Udlånsaftale skal foreligge ved returnering.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, leverandørprisændringer samt ændringer i told, fragt og valutakurser.

Force majeure

Fineman A/S er ikke ansvarlig for leveringsforpligtelser, der ikke kan overholdes i tilfælde af krig, mobilisering, politiske uroligheder, strejke, lock-out, naturkatastrofer, transportvanskeligheder, udeblevne leverancer eller andre forhold der i helt eller delvis, er uden for Fineman A/S kontrol.

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Fineman A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Fineman A/S erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Fineman hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. Fineman er uden ansvar for forsinkelser eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.